Informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Łodzi zawiesza realizację zajęć do czasu zawieszenia zajęć w szkołach.
Kontakt mailowy: kontakt@ppp3.elodz.edu.pl
lub pod numerem telefonu 42 67 67 305 oraz 793817999.

Aktualności


Oferta Poradni Psychologiczn-Pedagogicznej Nr 3
skierowana do dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli:

  • zajęcia warsztatowe: profilaktyczne, zawodoznawcze, psychoedukacyjne
  • terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna
  • konsultacje, porady, prelekcje
  • wspomaganie nauczycieli szkół, przedszkoli, placówek
  • wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny
  • diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
  • wspomaganie dzieci i młodzieży, w tym zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie

Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 w Łodzi
zapraszają do budowania sieci współpracy i samokształcenia
"Dziecko niepełnosprawne w żłobku i grupie przedszkolnej"
  • opiekunów zatrudnionych w żłobkach, pracujących z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)
  • nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Więcej w ulotce  Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 w Łodzi zapraszają logopedów pracujących w żłobkach, przedszkolach i szkołach do budowania Sieci Logopedów
Więcej w ulotce