Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oferujemy zajęcia terapeutyczne dla dzieci:

 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z afazją,
 • z autyzmem, Zespołem Aspergera,
 • z niedosłuchem,
 • ze współwystępującymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i zaburzeniami rozwoju mowy oraz zespołami genetycznymi.

Pracujemy w oparciu o metody:

 • Ruch Rozwijający W. Sherborne.
 • Metoda Dobrego Startu.
 • Metoda werbo - tonalna.
 • Metoda symultaniczno - sekwencyjna J. Cieszyńskiej.
 • Metoda M. Montessori.
 • Integracja Sensoryczna.
 • Stymulacja polisensoryczna.
 • Pedagogika zabawy.
 • Relaksacja.
 • Elementy NDT - Bobath.
 • Dziecięca matematyka wg prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej.
 • Trening słuchowy.
Oferujemy pomoc: logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną dla dziecka i wsparcie dla rodziny.