Terapia pedagogiczna

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są:

 • w cyklu 1 x tygodniowo po 45 minut,
 • w małych grupach liczących 4-6 dzieci (zależnie od wieku i problemu) lub indywidualnie,
 • w cyklu roku szkolnego od początku października do końca maja.

W zakresie:

 • Czytania i pisania dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 • Czytania ze zrozumieniem dla dzieci ze szkoły podstawowej.
 • Ćwiczeń ortograficznych dla dzieci w starszym wieku szkolnym.
 • Zaburzonego poziomu graficznego pisma.
 • Umiejętności matematycznych usprawniających tempo i jakość liczenia.
 • Stymulacji zdolności poznawczych dla dzieci 6 – letnich.
 • Stymulacji funkcji percepcyjno – motorycznych dla dzieci 5, 6 – letnich.

Nabór na zajęcia

Odbywa się w dniach 1 - 14 września, zapisy są dokonywane przez rodziców (opiekunów prawnych), telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni (ważna jest kolejność zgłoszeń). Informacja na temat zakwalifikowania dziecka na zajęcia dostępna jest w sekretariacie Poradni w ostatnim tygodniu września.

UWAGA:

w czasie przerw feryjnych w szkole zajęcia na terenie Poradni
nie odbywają się!


Kontrakt dla rodziców

zawierany jest między osobą prowadzącą zajęcia i rodzicami (opiekunami prawnymi) w trakcie spotkania rozpoczynającego cykl zajęć.

 • Dziecko przyprowadzane jest do Poradni i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów).
 • Dziecko systematycznie uczestniczy w zajęciach (raz w tygodniu).
 • W przypadku nieobecności rodzic informuje sekretariat o chorobie bądź zdarzeniu losowym, które uniemożliwia udział dziecka w zajęciach.
 • Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na kolejnych zajęciach powoduje skreślenie z listy uczestników (w to miejsce zapisane jest dziecko z listy rezerwowej).
 • Rodzic kontaktuje się z terapeutą osobiście bądź telefonicznie przynajmniej raz w miesiącu, aby kontrolować postępy dziecka.
 • Rodzic jest zobowiązany dopilnować, aby ćwiczenia zadawane do domu były przez dziecko wykonywane.