Kadra
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3

Dyrektor Poradni - mgr Marek Kubiak

Wicedyrektor - mgr Barbara Kowalska

Kadrę Poradni stanowią wykwalifikowani specjaliści: 10 psychologów i 10 pedagogów
w tym 6 logopedów, w zakresie:

 • psychologii wychowawczej
 • psychologii klinicznej
 • doradztwa zawodowego
 • socjoterapii
 • psychoterapii indywidualnej
 • psychoterapii rodzinnej
 • pedagogiki wczesnoszkolnej
 • pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
 • pedagogiki społecznej
 • pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki
 • pedagogiki specjalnej - pedagogiki korekcyjnej
 • pedagogiki specjalnej - surdopedagogiki
 • pedagogiki specjalnej - resocjalizacji
 • terapii pedagogicznej
 • terapii biofeedback
 • diagnozy przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow
 • integracji sensorycznej
 • mediacji
 • logopedii
 • neurologopedii
 • surdologopedii
 • wczesnego wspomagania rozwoju
 • psychoterapii poznawczo-behawioralnej
 • pracy socjalnej
 • zarządzania marketingowego
 • psychologii transportu

Pracownicy Poradni systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na drodze awansu zawodowego: 16 posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 2 - nauczyciela mianowanego, 2 - nauczyciela kontraktowego.
Współpracują z Łódzkim Kuratorem Oświaty w ramach Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim.