Diagnozowanie

 • Specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia).
 • Przyczyn trudności wychowawczych.
 • Przyczyn zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
 • Przyczyn niepowodzeń edukacyjnych.
 • Poziomu rozwoju.
 • Zaburzeń mowy.
 • Predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

Opiniowanie w sprawach

 • Wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.
 • Odroczenia obowiązku szkolnego.
 • W sprawie spełniania obowiązku szkolnego / obowiązku nauki / poza przedszkolem, szkołą.
 • Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego.
 • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb.
 • Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 • Przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy.
 • Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego.
 • Braku przeciwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych.
 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. w przedszkolu.
 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. w szkole lub pl. oświat.
 • Inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka.
 • Specyficznych trudności w uczeniu się.
 • Zindywidualizowanej ścieżki obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Porady

 • Indywidualne dla dzieci i młodzieży.
 • Rodzinne i wychowawcze dla rodziców i nauczycieli.
 • Dotyczące problemów szkolnych.
 • Dotyczące trudności w nauce.
 • Dotyczące trudności w zachowaniu.
 • Dotyczące trudności w relacjach z rówieśnikami.
 • W zakresie trudności w rozwoju emocjonalnym i społecznym.
 • W zakresie wychowawczej funkcji rodziny, szkoły, przedszkola.
 • W zakresie rozwijania potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży.
 • Inne dotyczące funkcjonowania dziecka.