Deklaracja dostępności PPP3

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 06.09.2016 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo.

Wyłączenie

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dane teleadresowe:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3
ul. Dowborczyków 5
90-019 Łódź

telefon: 42 676 73 05
fax: 42 676 73 04
e-mail: kontakt@ppp3.elodz.edu.pl

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:

telefon: 42 676 73 05
fax: 42 676 73 04
e-mail: p.czapla@ppp3.elodz.edu.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki internetowej.

Dostępność architektoniczna:

Poradnia znajduje się w oficynie kamienicy, zajmuje pomieszczenia na piętrze 1, 2 i 3. Sekretariat znajduje się na piętrze 2. Brak windy, dostępny schodołaz, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Toaleta dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku, w którym znajduje się Poradnia oraz drzwi wejściowe bezpośrednio do Poradni szerokością odpowiadają potrzebom osobom niepełnosprawnym. Poradnia zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Brak dostępności tłumacza migowego.

Uwagi, wnioski lub żądania udostępnienia niedostępnej informacji lub elementu strony internetowej, można zgłaszać:

  • email: p.czapla@ppp3.elodz.edu.pl
  • email: kontakt@ppp3.elodz.edu.pl
  • tel. 42 67 67 305
  • fax: 42 676 73 04

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Poradnia bez zbędnej zwłoki zobowiązuje się powiadomić wnoszącego żądnie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Poradnia może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Poradnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposoby dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wyżej wskazanych możliwości, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich