ARCHIWUM

 • Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 wielokrotnie brali udział w Łódzkich Targach Edukacyjnych propagując działania poradni z wykorzystaniem specjalnie do tego celu opracowanych materiałów informacyjnych.

 • Do roku 2021 pracownicy Poradni prowadzili zajęcia w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Adresatami zajęć były dzieci z niepełnosprawnościami a także ich rodzice i opiekunowie.

 • W latach 2016-2019 nasza Poradnia brała udział w ogólnołódzkim programie wsparcia dla szkół "Mój zdolny uczeń". W ramach realizacji tego programu psycholodzy oraz pedagodzy przeprowadzili cykl szkoleń dla koordynatorów wytypowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dotyczących specyfiki rozwoju i pracy z uczniem zdolnym.

 • W latach 2018-2019 Poradnia brała udział w Międzynarodowych Targach Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji. Pośród kilkuset firm z wielu państw prezentujących sprzęt oraz rozwiązania ułatwiające codziennie życie osobom niepełnosprawnym propagowaliśmy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (WWRD) organizowane w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami..

 • "Szkolny Mediator" W roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 Poradnia realizowała projekt "Szkolny Mediator", którego celem było wyposażenie młodzieży w umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów. W projekcie brała udział wybrana młodzież ze śródmiejskich szkół, która po ukończeniu cyklu szkoleń na terenie Poradni promuje techniki mediacyjne oraz zasady porozumienia bez przemocy w swoich szkołach.

 • "Lato ze specjalistami" W sierpniu 2015 roku pracownicy Poradni brali udział w akcji "Lato ze specjalistami". Realizowane były zajęcia: "Szkoła tuż tuż, a my się chcemy bawić i już" - gry i zabawy ogólnorozwojowe z elementami ćwiczeń przygotowującymi dzieci 5,6 letnie do nauki szkolnej oraz "Buntownik bez powodu" - zajęcia kształtujące umiejętności komunikacyjne.

 • Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych - Poradnia corocznie brała udział, przy współpracy z Łódzkim Oddziałem Polskiego Związku Logopedów, w akcji "Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych".
  Akcja ta dawałą szansę pacjentom na kontakt z logopedą w pobliżu miejsca zamieszkania, w dni wolne od pracy, w celu jak najwcześniejszego wykrywania zaburzeń mowy.

 • W latach 2007 - 2010 Poradnia uczestniczyła w ogólno łódzkim programie "Punkty Konsultacyjne", którego celem było popularyzowanie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej oraz zwiększenie dostępności psychologów/pedagogów/psychologów

 • W 2008 roku Poradnia realizowała ogólno łódzki program "Dobry Start", w ramach którego prowadzone były działania ukierunkowana na podniesienie poziomu przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej.

 • Podobne cele przyświecały realizacji programów "Poradzę sobie" oraz "Przedszkolak też potrafi" (2009 r.)

 • W roku 2010 Poradnia brała udział w programie "Zajęcia pozaszkolne" ukierunkowanym na kształtowanie prawidłowych postaw społecznych dzieci i młodzieży.

 • Od kilkunastu lat, corocznie Poradnia bierze aktywny udział w realizacji Miejskiego Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 • W latach 2012 - 2014 Poradnia realizowała "Program Wspierania Rodziny w Łodzi", wpasowując się swoimi działaniami w kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny ukierunkowany na wzmocnienie elementów środowiskowej pracy z rodziną

 • Od roku 2012 Poradnia uczestniczy w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Łodzi, podejmując działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego

 • W dniach 01 - 06 października 2012 r. nasza Poradnia uczestniczyła w obchodach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 2012 pod hasłem "Talenty, zdolnosci i potencjał osób z dysleksją"

 • Ogólnopolski Tydzień Kariery. W październiku 2012 r. w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 organizowała dla uczniów gimnazjów "Dni Otwarte", w ramach których mogli oni skorzystać z indywidualnych konsultacji i porad pod kątem wyboru dalszego kierunku kształcenia i planowania własnej kariery zawodowej.

 • We wrześniu 2012 r. pracownicy naszej placówki organizowali indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości ADHD.

 • Odkrywamy Talenty   Poradnia otrzymała tytuł "Miejsce Odkrywania Talentów" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej - p. Katarzyny Hall, która ogłosiła rok szkolny 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów.

 • W latach 2007-2011 Poradnia uczestniczyła w Programie Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego