ORZECZNICTWO

Działania orzecznicze Poradni reguluje rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zespoły orzekające rozpatrują wnioski rodziców/opiekunów prawnych w sprawie dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków mających siedzibę na terenie działania Poradni.

W przypadku dzieci, które nie uczęszczają do placówek przedszkolnych decyduje miejsce zamieszkania dziecka.

Wnioski rodziców mogą dotyczyć wydania orzeczenia o potrzebie:

 • Indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły lub przedszkola.
 • Kształcenia specjalnego:

  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
  Zgodnie z zarządzeniem 52/2015 i 62/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty kompetencje naszej Poradni obejmują dzieci z:
    -  niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
    -  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
    -  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
    -  autyzmem, w tym zespołem Aspergera.

  W przypadku pozostałych niepełnosprawności (dzieci niesłyszące i słabo słyszące, niewidome i słabowidzące, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim) orzeka Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi i Doradztwa Zawodowego w Łodzi, ul. Wyszyńskiego 86.

  dla dzieci i młodzieży:
    1.  zagrożonej niedostosowaniem społecznym,
    2.  niedostosowanej społecznie.

 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Do uzyskania orzeczenia/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niezbędne jest złożenie następujących dokumentów:

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • wniosek rodzica/opiekuna prawnego
 • zaświadczenie lekarskie
 • opinia z placówki, do której dziecko uczęszcza
 • wyniki diagnozy psychologicznej, pedagogicznej (oraz innej specjalistycznej w zależności od potrzeb)
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • wniosek rodzica/opiekuna prawnego
 • opinia z placówki, do której dziecko uczęszcza
 • inne opinie od specjalistów (w zależności od potrzeb),
 • wyniki diagnozy psychologicznej, pedagogicznej (oraz innej specjalistycznej w zależności od potrzeb),
 • zaświadczenie lekarskie (w zależności od potrzeb)
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • wniosek rodzica/opiekuna prawnego
 • zaświadczenie lekarskie (w zależności od potrzeb)
 • opinia z placówki (jeśli dziecko do niej uczęszcza),
 • wyniki diagnozy psychologicznej, pedagogicznej (oraz innej specjalistycznej w zależności od potrzeb)

Ponadto wnioskodawca może dołączyć do wniosku wszelkie inne dokumenty, które uzna za niezbędne dla rozpatrzenia sprawy.