ДОПОМОГА ДЛЯ УКРАЇНИ

Психологічно-педагогічна порадня № 3 у Лодзі допомагає учням, їхнім батькам та вчителям дитячих садків, початкових шкіл та освітніх недержавних установ, розташованих у районі Лодзь-Шрюдмєшьчє ( Łódź - Śródmieście) , а також дітям, які не відвідують жодного закладу, але проживають у районі Шрюдмєшьчя (Śródmieście) .

1) Область діяльності:

Дитячий садок №: 5, 13, 14, 39, 52, 57, 58, 71, 75, 84, 99, 100, 125, 207, 220, 223 та дитячі ясла сестер Пресвятої Діви Марії.

Початкові школи № 1, 2, 14, 23, 70, 79, 94, 111, 173, 175, 176.

2) Загальний обсяг допомоги:

 • надання порад,
 • видача заключних думок,
 • видача суджень щодо необхідності індивідуальної освіти чи спеціального навчання,
 • психолого-педагогічні та логопедичні діагностики,
 • психолого-педагогічна та логопедична терапії.

Ми не вимагаємо жодних рекомендацій, ми надаємо допомогу за запитом батьків або законних опікунів.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Łodzi udziela pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i oświatowych placówek niepublicznych znajdujących się w rejonie dzielnicy Łódź-Śródmieście, a także dzieciom nieuczęszczającym do żadnej placówki, ale mieszkającym w Śródmieściu.

1) Rejon działania:

Przedszkola nr: 5, 13, 14, 39, 52, 57, 58, 71, 75, 84, 99, 100, 125, 207, 220, 223 oraz Przedszkole Sióstr Służebniczek Najświętrzej Marii Panny.

Szkoły podstawowe nr: 1, 2, 14, 23, 70, 79, 94, 111, 173, 175, 176.

2) Ogólny zakres pomocy:

 • udzielania porad,
 • wydawania opinii,
 • wydawania orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego lub kształcenia specjalnego,
 • diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,
 • terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.

Nie wymagamy żadnych skierowań, pomocy udzielamy na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Łodzi realizuje wszystkie swoje zadania statutowe również na rzecz dzieci będących obywatelami Ukrainy, zaś dzięki wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci UNICEF podjęte zostały zadania dodatkowe:

 • Poprawa usług informacyjnych w zakresie dostępu rodzin uchodźców do przedszkoli i szkolnictwa podstawowego/ ponadpodstawowego.
 • Zakup książek, zeszytów ćwiczeń, multimedialnych materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców
 • Zakup różowych skrzyneczek (z akcesoriami higienicznymi) dla dziewcząt w szkołach w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemuДОПОМОГА ДЛЯ УКРАЇНИ / POMOC DLA UKRAINY - 1 
ДОПОМОГА ДЛЯ УКРАЇНИ / POMOC DLA UKRAINY - 2 

Fundacja Polskie Forum Migracyjne uruchomiła interwencyjny telefon oferujący wsparcie psychologiczne w językach ukraińskim i rosyjskim +48 22 255 22 02Edukacja i pomoc dla uczniów z Ukrainy/Освіта та допомога учням з України