Polityka jakości
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą, wspierającą rozwój psychofizyczny i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży oraz niosącą pomoc rodzicom i nauczycielom.

Celem naszych działań jest udzielanie rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także życzliwe i podmiotowe traktowanie naszych klientów.

Powyższy cel realizujemy poprzez:

  1. Pomoc diagnostyczną - oferujemy rzetelną, trafną i adekwatną do potrzeb diagnozę.
  2. Indywidualną i grupową pomoc terapeutyczną - proponujemy terapię prowadzoną pod okiem doświadczonych specjalistów.
  3. Poradnictwo - pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i problemów życiowych.
  4. Doradztwo zawodowe - kształtujemy u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej.
  5. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe - prowadzimy różnorodne zajęcia stymulujące wszechstronny rozwój uczestników.
  6. Oddziaływania profilaktyczne i prozdrowotne - podejmujemy działania profilaktyczne i promujemy zdrowy styl życia.
  7. Orzecznictwo - wydajemy orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność oraz zagrożenie niedostosowaniem społecznym/niedostosowanie społeczne. Wydajemy również opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  8. Popularyzowanie wiedzy psychologiczno - pedagogiczno - logopedycznej - rozpowszechniamy w środowisku lokalnym nowoczesne metody i informacje w sferze nauczania, wychowania i opieki.
  9. Podnosimy poziom naszych usług poprzez uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Naszą wartością są ludzie, którzy stanowią największy kapitał Poradni, jej podstawy i najważniejszy potencjał rozwoju. Kapitałem są ludzie trwale związani z placówką i jej misją, charakteryzujący się umiejętnością współpracy, kreatywnością postaw i kwalifikacjami.

Niniejsza "Polityka jakości" dotyczy wszystkich pracowników placówki i jest bezwzględnie przestrzegana na każdym etapie wykonywania zadań realizowanych przez Poradnię zgodnie z jej statutem.