Historia poradnictwa na terenie Łodzi
na podstawie wspomnień pracowników
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 3

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr. 3 w Łodzi - kiedyś była pierwszą i jedyną placówką na terenie miasta. Z niej to zaczęły powstawać inne. A było to tak :

Formalno - organizacyjna historia Poradni

W nurcie przemian politycznych w Polsce po październiku 1956 roku wśród działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i władz krajowych tej organizacji w Warszawie zrodziła się w 1958 roku inicjatywa powołania przy Zarządach Wojewódzkich T.P.D. Poradni Społeczno - Wychowawczych, których zadaniem byłoby udzielanie pomocy rodzicom i szkole w opiece i prowadzeniu dzieci mających trudności w nauce oraz wykazującymi znaczne odchylenia od obowiązujących norm w zachowaniu.

Inicjatywa ta została pozytywnie przyjęta przez Ministerstwo Oświaty. Działacze Zarządu Głównego TPD w Warszawie opracowali projekty programowe i organizacyjne funkcjonowania Poradni i we wrześniu 1958 roku zorganizowali kurso - konferencję programowo - metodyczną w Sopocie, na której omawiano cele, zadania, programy i formy funkcjonowania Poradni Społeczno - Wychowawczych w miastach przy Zarządach Wojewódzkich TPD.

Dnia 1 października 1958 roku rozpoczęła działalność Poradnia Społeczno-Wychowawcza w Łodzi, w lokalu Zarządu Wojewódzkiego TPD przy ul.Piotrkowskiej 102a.

Pracownikami Poradni mogły być osoby posiadające wykształcenie ze stopniem magisterskim w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii. Etaty gwarantowało Kuratorium Oświaty.

Programy działania Poradni opracowywali sami pracownicy w ramach ogólnych założeń statutowych funkcjonowania Poradni. Początkowo działalność zatrudnionego zespołu pracowników miała charakter pionierski. Rozpoczęto działalność w następującym składzie:

 • Jan Sroka - Dyrektor Poradni. Były oficer Wojska Polskiego na zachodzie, studia psychologiczne kończył w Anglii. Był długoletnim dyrektorem Liceum Bibliotekarskiego.
 • Aleksandra Majewska - przedwojenna działaczka społeczna, asystentka prof. Heleny Radlińskiej, organizatorka Izb Wytrzeźwień w Łodzi oraz poradni dla młodocianych alkoholików mieszczącej się przy Pomorskiej 94.
 • Roman Adamczyk - pracownik Studium dla Nauczycieli
 • Marta Jakubowska - nauczycielka Studium dla Przedszkolanek
 • Henryka Mirowska - nauczycielka
 • Włodzimierz Nesteruk - nauczyciel
 • Barbara Kłaczkow - pedagog społeczny
 • Stefan Przybylski - socjolog
 • Marian Balcerak- pracownik i późniejszy v-ce Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi

Dyrektor Jan Sroka kierował Poradnią przez 3 lata. W 1961r. kierownictwo Poradni przejęła mgr Maria Szubert. Z Poradni odchodzili niektórzy członkowie pierwszego zespołu a na ich miejsce przyjmowano nowych:

 • Józefę Krakowińską - pedagoga społecznego, nauczycielkę likwidowanej Szkoły Pielęgniarskiej
 • Jadwigę Chmielankę - również pedagoga społecznego.

W latach 1962 - 1965 dojrzewała idea powoływania Dzielnicowych Poradni Społeczno - Wychowawczych. Do Poradni przyjmowano więc pracowników, którzy mieli w perspektywie tworzyć nowe poradnie. W ten sposób w skład zespołu weszły:

 • Wanda Nowicka, która zajęła się organizowaniem Poradni dla Dzielnicy Bałuty
 • Nina Sypniewska, po stażu w Poradni otrzymała zadanie tworzenia Poradni dla Dzielnicy Widzew
 • Lena Kołodziejska, działała w Poradni z zamiarem powołania Poradni dla Dzielnicy Polesie
 • Wiktoria Duziec dyrektor Poradni Łódź Górna

Powoływanie Dzielnicowych Poradni Społeczno - Wychowawczych zakończyło się około roku 1965 i wówczas Poradnia przy Zarządzie Wojewódzkim TPD mieszcząca się na przy ul. Piotrkowskiej 102a stała się Poradnią dla Dzielnicy Śródmieście.

Proces tworzenia Dzielnicowych Poradni miał konsekwencje organizacyjne. Poradnie wyszły spod jurysdykcji Zarządu Wojewódzkiego TPD i stały się placówkami Dzielnicowych Inspektorów Oświaty. Ewidentnym skutkiem tegoz procesu była zmiana lokalizacji Poradni.

W 1965 roku Poradnia przeprowadziła się z lokalu TPD przy ul. Piotrkowskiej 102a do lokalu przy ul. Wschodniej 69. Wiosną 1958 roku rozpoczęła działalność również Poradnia zajmująca się wówczas głównie(choć nie jedynie) psychologicznym doradztwem zawodowym dla młodzieży kończącej szkoły podstawowe i średnie. Poradnię powołało Kuratorium Oświaty. Miała ona siedzibę przy ul. Piotrkowskiej 125 a jej dyrektorem była Pani Janina Wojczyńska - psycholog.

Po przejęciu Poradni Społeczno - Wychowawczych przez dzielnicowe władze oświatowe ta sytuacja uległa zmianie. W latach 70-tych rodziły się pomysły włączenia do dzielnicowych poradni zagadnień prezentacji zawodowej i poradnictwa zawodowego dla młodzieży szkół podstawowych. Realizacja tych projektów spowodowało zmianę nazwy Poradni Dzielnicowych. W połowie lat 70-tych nazwę zmieniono na: Poradnię Wychowawczo - Zawodową dla Dzielnicy Łódź - Śródmieście ul. Wschodnia 69, aktualna nazwa to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr3.

Nadzór merytoryczny nad jej działalnością w zakresie poradnictwa zawodowego przejęła Wojewódzka Psychologiczna Poradnia dla Młodzieży Starszej. Od roku 2015 do dnia obecnego mieści się przy ul. ul. Dowborczyków 5 i zakresem jej działalności są w dniu dzisiejszym pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla placówek oświatowych, rodziców, nauczycieli z terenu dzielnicy Łódź - Śródmieście. W latach 1970 - do dziś dyrektorami poradni byli:

NADZÓR

 • Maria Szubert
 • Józefa Krakowińska
 • Alicja Nowak
 • Jadwiga Dziedzic - Mizura
 • Halina Misiewicz
 • Ponownie Alicja Nowak
 • Bożenna Makowska
 • Marek Kubiak - aktualny dyrektor

Pod Redakcją:
 • S. Przybylski
 • D. Gęsikowska
 • J. Gutowicz
 • J. Krakowińska
 • B. Makowska
Lipiec 2008 r.