Koncepcja pracy
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 3 w Łodzi
w latach 2012 - 2017

(opracowana na podstawie "Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 3 w Łodzi" prezentowanej podczas konkursu na stanowisko Dyrektora tej placówki).

Porównanie wyników prowadzonej ewaluacji wewnętrznej z wynikami wewnętrznego mierzenia jakości sprzed kilku lat wykazuje rozwój placówki. Stanowi to dowód na to, że praca poradni psychologiczno - pedagogicznej nie może opierać się na przypadkowych działaniach, gdyż w ten sposób nie będzie w pełni zaspokajać potrzeb swoich klientów. Powinna opierać się na określonych zasobach - bazie, finansach, pracownikach, gdyż jest to istotny potencjał do wykorzystania w działaniu. Porównanie powyższe dało obraz tendencji progresywnych w funkcjonowaniu Poradni, dlatego nie ma potrzeby wprowadzania istotnych zmian w obszarach już usprawnionych. Pojawiają się jednak ciągle wyzwania, którym Poradnia musi sprostać. Realia społeczne stawiają przed placówkami oświatowymi nowe zadania i wymuszają ciągłe zmiany dlatego dalsze działania zmierzać będą w kierunku:

  1. Wspierania inicjatyw zespołu psychologiczno - pedagogicznego Poradni m.in. w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wspomagania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wczesnej profilaktyki poprzez stwarzanie dogodnych, preferencyjnych warunków doskonalenia zawodowego oraz realizacji działań w tym obszarze. Wszechstronne wykształcenie pracowników jest fundamentem adekwatnej i skutecznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej odpowiadającej zmieniającym się realiom.
  2. Kontynuowania podjętych działań mających na celu zmianę lokalizacji Poradni na miejsce bez barier architektonicznych, w którym będzie można dogodniej świadczyć usługi klientom niepełnosprawnym, z małymi dziećmi w wózkach, zmniejszając jednocześnie koszty utrzymania wynajmowanego budynku, być może na rzecz większych dotacji działalności merytorycznej.
  3. Rozwijania działalności doradców zawodowych, terapeutów, opiekunów placówek poprzez wzbogacenie form i metod pracy - m. in.: zwiększenie liczby zajęć psychoedukacyjnych, tworzenie dodatkowych programów, opracowywanie ulotek i plakatów informujących młodzież, nawiązanie współpracy z pracodawcami.
  4. \Rozwijania ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi w rejonie działania Poradni w oparciu o wspólnie opracowywane plany, które pozwolą planować pracę psychologów, pedagogów, logopedów. Znajduje to swoje odniesienie w pełnym i efektywnym wykorzystaniu czasu pracy poza Poradnią. Ponadto oferowana pomoc psychologiczno - pedagogiczna na terenie szkół i przedszkoli stanie się bardziej adekwatna do faktycznych potrzeb dzieci, rodziców i nauczycieli.
  5. Pozyskiwania sponsorów wspierających Poradnię w realizacji jej zadań statutowych. Ewentualne wsparcie finansowe przeznaczone zostanie głównie na unowocześnienie systemu komputerowego i zakup komputerowych pomocy dydaktycznych. Usprawni to pracę na terenie placówki podnosząc jednocześnie efektywność podejmowanych działań a zarazem uatrakcyjni i zwiększy skuteczność oddziaływań terapeutycznych.
  6. Rozwijania podjętej już współpracy z łódzkimi uczelniami wyższymi, Rejonowym Urzędem Pracy oraz wolontariuszami, aby Poradnia kojarzona była z placówką, na terenie której studenci i stażyści zdobywać mogą doświadczenie i umiejętności bezpośredniej pracy z dziećmi i rodzicami.

Rozwijająca się Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna to ciągle doskonalone, coraz lepsze warunki, zarówno dla udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej klientom, jak i dla rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej. Wszystkie założenia zadaniowe powinny być realizowane w klimacie personalizmu wyrażanego zarówno w stosunku do klientów Poradni, jak i do pracowników. Do pełnej realizacji zadań konieczne jest współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, z innymi instytucjami oświatowymi i poza oświatowymi przy uwzględnieniu specyfiki środowiska lokalnego. Dzięki aktywnej współpracy Dyrektora z doświadczonym i zaangażowanym zespołem pracowników przedstawiona koncepcja ma duże szanse pełnej realizacji.